Redactiestatuut SaxNow

1. Definities

Onafhankelijk Platform ‘SaxNow’
SaxNow is een openbaar journalistiek platform voor informatie, inzichten, debat en ontmoeting. Het brengt nieuws en achtergronden en bericht over alle onderwerpen die van specifiek belang c.q. specifiek interessant zijn primair voor (internationale) studenten en medewerkers van Saxion. Naast deze Saxion-gemeenschap behoren ook alumni, regionale en landelijke media, het bedrijfsleven en voor zover relevant overige onderwijsinstellingen, beleidsmakers en bewindslieden tot secundaire doelgroepen.

Uitgever
Formeel verantwoordelijke uitgever van SaxNow is het College van Bestuur van Saxion. De operationele uitgeefverantwoordelijkheid is door het College van Bestuur gemandateerd aan de directeur Marketing & Communicatie, die daarmee namens het College optreedt als operationeel uitgever.

Hoofdredacteur
De hoofdredacteur is onafhankelijk. Hij/zij wordt op voordracht van de redactieraad door het College van Bestuur benoemd. De hoofdredacteur heeft een arbeidsovereenkomst. Hij/ zij is eerstverantwoordelijke voor de redactie en realisatie van SaxNow.

Redactie
SaxNow kent een vaste redactie van redactioneel onafhankelijke journalisten die vallen onder dit statuut. SaxNow werkt met een studentenredactie die aansturing en begeleiding krijgt. De redactie nodigt de Saxion-gemeenschap uit om (opinie)artikelen in te sturen, en kan medewerkers/studenten vragen om (bezoldigd) columnist te zijn van SaxNow.

Uitgeefcontract
Jaarlijks te vernieuwen afspraak tussen operationele uitgever en hoofdredacteur over:

 • Het door de uitgever ter beschikking te stellen jaarbudget voor SaxNow.

Redactieformule
Bindend kader voor de redactionele opzet en uitvoering van SaxNow gedurende een kalenderjaar, vastgesteld door hoofdredacteur na instemming van de redactieraad.

Redactieraad
Een door het College van Bestuur ingesteld adviesorgaan voor uitgever en hoofdredacteur.

2. Doelstelling SaxNow
2.1
 SaxNow is het onafhankelijke medium van de gemeenschap van Saxion. SaxNow is een platform voor informatie, inzichten, debat en ontmoeting en brengt nieuws en achtergronden specifiek gericht op de (internationale) studenten en medewerkers van Saxion.

SaxNow heeft tot doel bij te dragen aan:

 • Het inzicht verschaffen aan medewerkers en studenten in (het functioneren van) Saxion en haar onderdelen, en daarmee aan hun binding met Saxion en haar missie.
 • Adequaat informeren van studenten en medewerkers over voor hen en/of voor de Saxion gemeenschap relevante gebeurtenissen en ontwikkelingen binnen en buiten Saxion;
 • Uitwisseling van meningen en standpunten binnen de Saxion-gemeenschap over dergelijke gebeurtenissen, ontwikkelingen en issues;
 • Met woord en beeld prikkelen en stimuleren van studenten en medewerkers om individueel en als gemeenschap tot betere prestaties te komen en waar mogelijk meer impact op de maatschappij te hebben
 • Het overdragen van voor de Saxion-gemeenschap relevante kennis in brede zin, met duidelijk onderscheid van feiten en meningen
 • Binding van studenten en medewerkers aan Saxion.
 • Onderwijs en praktijkgericht onderzoek worden zo evenwichtig mogelijk belicht, waarbij het streven is om ook alle afzonderlijke organisatorische eenheden van Saxion zo evenwichtig mogelijk aan bod te laten komen.
   

2.2 SaxNow realiseert deze doelen door community building en de journalistieke invulling van de online omgeving van SaxNow. SaxNow zorgt ervoor dat er op een evenwichtige wijze nieuws wordt gebracht. Dit doet ze online én offline. Daarvoor kan ze diverse journalistieke werkvormen inzetten, zoals nieuwsbericht, beschouwing, reportage, interview, commentaar, opinie, column, vlog, blog.

2.3 SaxNow slaat op evenwichtige wijze een brug tussen de informatiebehoeften en interesses van de leden van de gemeenschap en de missie, doelstellingen en belangen van Saxion. Daarbij is de journalistieke onafhankelijkheid van de redactie gewaarborgd. De kern van redactionele onafhankelijkheid is dat je zonder vooraf overleg en op eigen verantwoordelijkheid kunt publiceren, met inachtneming van de journalistieke mores van betrouwbaarheid en deskundigheid.

 

3. Uitgever
3.1
 De formele uitgever (i.c. het CvB):

 • Beslist over de continuïteit van SaxNow.
 • Stelt het uitgeefcontract vast en daarmee het budget met daarin opgenomen dat het advertentiebeleid niet tegen de waarden van Saxion ingaat.
 • Bekrachtigt de leden op voordracht van de Redactieraad.
   

3.2 De formele uitgever (i.c. het CvB) kan slechts besluiten tot tussentijdse wijzigingen van het uitgeefcontract op initiatief van of in goed overleg met de operationele uitgever (i.c. directeur Marketing & Communicatie), de hoofdredacteur en de redactieraad.

3.3 Schorsing en ontslag van de hoofdredacteur door het CvB op inhoudelijke gronden is slechts mogelijk op voorstel van de redactieraad. Tot schorsing en ontslag op zakelijke gronden kan het CvB slechts overgaan nadat de redactieraad is gehoord.

3.4 De operationele uitgever (i.c. de directeur Marketing & Communicatie):

 • Adviseert de formele uitgever over het jaarlijkse concept-uitgeefcontract.
 • Stelt het budget vast. De hoofdredacteur kan binnen die ruimte zelf leden van de redactie benoemen c.q. ontslag verlenen. De lasten van ontslag zijn voor rekening van SaxNow, tenzij daarover voorafgaand aan het ontslag afspraken zijn gemaakt met de operationele uitgever.

 

3.5 In gevallen waarin overleg gewenst is door de hoofdredacteur over al dan niet te publiceren media-uitingen, vindt ruggespraak plaats tussen de hoofdredacteur en de operationele uitgever.
De operationele uitgever zal de (hoofd)redactie nimmer voorafgaand aan een verschijning van SaxNow dwingen af te zien van publicatie van c.q. wijzigingen aan te brengen in een bericht, artikel, opinie, ingezonden mededeling of andere media-uiting. De formele uitgever kan de hoofdredacteur wel verzoeken van een publicatie af te zien c.q. deze te wijzigen. De hoofdredacteur beslist hoe hij met zo’n verzoek omgaat, al dan niet na advies ingewonnen te hebben van de redactieraad.

 

4. Hoofdredacteur
4.1
 Binnen de redactieformule opereert de hoofdredacteur in journalistieke zin onafhankelijk.

4.2 De hoofdredacteur:

 • bereidt jaarlijks in overleg met de operationele uitgever en redactieraad tijdig een concept-uitgeefcontract voor, waarin een onderbouwd voorstel voor het budget en eventueel advertentiebeleid en de advertentietarieven voor een jaar/jaargang, en legt dit na instemming van de redactieraad en de operationele uitgever ter vaststelling voor aan de formele uitgever;
 • is verantwoordelijk voor de inhoud en productie van SaxNow;
 • geeft functioneel leiding aan de redactie en het redactieproces;
 • beoordeelt elk van de redacteuren op zijn of haar functioneren. Hij/zij voert functioneringsgesprekken met medewerkers met een arbeidscontract en evaluatiegesprekken met andere medewerkers.
 • legt jaarlijks schriftelijk verantwoording af aan de uitgever over de verwezenlijking van het in dat jaar geldende uitgeefcontract t.a.v. het budget en bespreekt de journalistieke uitgangspunten en de verantwoording ook met de redactieraad;
 • is als eerste verantwoordelijk voor het afhandelen van klachten van lezers over de inhoud van SaxNow.

 

5. Redactie
5.1 Binnen de redactieformule opereert de redactie onder leiding van de hoofdredacteur in journalistieke zin onafhankelijk.

5.2 Redactieleden leggen over hun journalistieke taak binnen SaxNow verantwoording af aan de hoofdredacteur.

 

6. Redactieraad
6.1 De taak van de redactieraad is:

 • Waarborgen dat de hoofredacteur en redactie van SaxNow binnen de redactieformule in journalistieke zin onafhankelijk kunnen opereren.
 • Bevorderen dat hoofdredacteur en redactie opereren conform de in het uitgeefcontract vastgelegde journalistieke werkwijze.
 • De uitgever en hoofdredacteur te adviseren omtrent klachten zoals genoemd in artikel 9.
 • Adviseren over de aanstelling of ontslag van de hoofdredacteur
 • Adviseren over de redactieformule en de wijze waarop deze in de praktijk gestalte krijgt.
 • De redactieraad heeft tot taak het door de hoofdredacteur gevoerde redactionele beleid te toetsen aan dit redactiestatuut en aan de doelstelling van het redactiestatuut.

6.2 De hoofdredacteur wordt op voordracht van de redactieraad door het College van Bestuur benoemd.

6.3 De redactieraad wordt na overleg met de voorzitter van de redactieraad benoemd door het CvB. De redactieraad bestaat uit zes personen: 2 leden werkzaam bij Saxion (1 docent/onderzoeker en 1 ondersteuner), 2 studentleden en 2 externe leden; een journalistiek georiënteerde deskundige en een cultureel georiënteerde externe, die verbinding heeft met die verbinding heeft met het werkveld van Saxion. Voorwaarde voor het lidmaatschap van de redactieraad is het kunnen leveren van een bijdrage aan de realisering van de doelstelling van SaxNow. De voorzitter wordt op voordracht van de leden door het CvB benoemd. 

6.4 De redactieraad kan de hoofdredacteur gevraagd en ongevraagd adviezen verstrekken over het te voeren redactionele beleid.

6.5 De voorzitter van de redactieraad voert het jaarlijkse beoordelingsgesprek met de hoofdredacteur.

6.6 Als er een verandering komt in de formatie of de begroting van SaxNow, moet de redactieraad adviseren. De redactieraad toetst of de plannen niet ten koste gaan van de onafhankelijke status.

6.7 De redactieraad heeft het recht kandidaten voor benoeming voor te dragen. Voorwaarde voor het lidmaatschap van de redactieraad is het kunnen leveren van een bijdrage aan de realisering van de doelstelling van SaxNow.

6.8 Bij het staken van de stemmen heeft de voorzitter van de redactieraad de doorslaggevende stem.

6.9 De leden van de redactieraad worden voor twee jaar benoemd door de formele uitgever (i.c. het CvB). Leden zijn eenmaal herbenoembaar. De benoeming van de interne leden loopt af op het moment dat zij Saxion verlaten.

6.10 De redactieraad komt minimaal vier keer per jaar bijeen. Zij bespreekt de onder 4.2 genoemde verantwoording van de hoofdredacteur en het door de hoofdredacteur voorbereide concept-uitgeefcontract met de hoofdredacteur.

Daarnaast brengt de redactieraad jaarlijks verslag uit van haar activiteiten aan de formele uitgever (i.c. het CvB), wat de basis is voor een jaarlijks ‘benen op tafel’ gesprek tussen (de voorzitter van) de redactieraad en het CvB.

 

7. Redactieformule
7.1
 In de redactieformule wordt in ieder geval aandacht besteed aan:

 • de verschijningsvorm(en);
 • de grafische vormgeving;
 • de frequentie;
 • de omvang;
 • de volumeverhouding tussen redactionele inhoud, mededelingen buiten de redactionele verantwoordelijkheid, ingezonden opinies van derden en advertenties;
 • de volumeverhoudingen tussen verschillende journalistieke genres (zoals nieuws, infotainment, human interest, achtergrond, opinie) en de wijze waarop deze worden weergegeven (journalistiek, online interactie via community platform en/ of fysieke dialoog en interactie;
 • de volumeverhouding tussen student- en medewerkersgerichte redactionele inhoud;
 • de volumeverhoudingen tussen (specifieke) aandachtsgebieden;
 • de vaste indeling;
 • de vaste rubrieken;
 • restricties ten aanzien van adverteerders c.q. advertenties;
 • specifieke aandachtsgebieden;
 • journalistieke werkwijze.

 

8. Wijzigingen

8.1 Alleen de formele uitgever (i.c. het CvB) kan besluiten tot wijziging van dit statuut. Een dergelijk besluit wordt pas genomen na advies ingewonnen te hebben van de operationele uitgever (i.c. de directeur Marketing & Communicatie), de redactieraad en de hoofdredacteur.


9. Klachten en beroep
Klachten van lezers over de inhoud van SaxNow, of over andere zaken verband houdend met SaxNow worden in eerste instantie behandeld door de hoofdredacteur en – indien nodig – door de redactieraad. Bij een formele klacht spreekt die zich hierover uit en neemt een bindend besluit. Bij de besluitvorming wordt gekeken of de redactie gehandeld heeft binnen de grenzen van dit redactiestatuut en de journalistieke normen zoals vermeld in het redactiestatuut.
Is dat niet afdoende, dan kan iemand naar de rechter stappen of naar de Raad voor de journalistiek. Dat is afhankelijk van het dispuut.

 

Bijlage 1: journalistieke werkwijze

Bij de realisatie van berichtgeving geldt dat een en ander tijdig, evenwichtig en objectief en volgens algemeen geldende journalistieke normen gebeurt. In het bijzonder betekent dit:

a. verificatie van feitelijke mededelingen;

b. het principe van hoor en wederhoor (in hetzelfde verhaal);

c. een scherp herkenbaar onderscheid tussen feiten en opinies;

d. de situering van bijdragen in lopende discussies;

e. aandacht voor de veelzijdigheid van complexe situaties en de diversiteit van meningen daarover;

f. de herkomst van ingezonden stukken moet voor de lezers duidelijk zijn. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij de inzenders, de verantwoordelijkheid voor de plaatsing bij de redactie. De redactie heeft het recht een discussie gesloten te verklaren;
De redactie kan artikelen/ingezonden stukken weigeren te plaatsen als het in strijd is met de “Spelregels ingezonden stukken”, indien het bewuste stuk onvoldoende relevant is, dan wel onzakelijk en/of indien er sprake is van incorrect taalgebruik. De Redactie stelt de indiener van het ingezonden stuk/artikel schriftelijk in kennis van haar besluit.

g. de redactie neemt geen artikelen op die aanleiding kunnen geven tot een gerechtelijke uitspraak tot schadevergoeding jegens Saxion, haar medewerkers of studenten.

h. de redactie kan eigen standpunten innemen. Deze dienen als zodanig herkenbaar te zijn;

i. voor de redactie gelden de normale regels van vrijheid van nieuwsgaring. In principe wordt de bron van vermelde gegevens duidelijk aangegeven;

j. de redactie opereert wat haar publicaties over personen, documenten, brieven, nota's en vergaderingen betreft, binnen de grenzen van de in de samenleving  - en in het bijzonder de Saxion-gemeenschap - bestaande waarden;

k. ingeval de redactie constateert dat in enige bijdrage feitelijke onjuistheden voorkomen, worden deze gerectificeerd.

 

Bijlage 2: Spelregels ingezonden stukken/reageren op stellingen /discussiëren in de community

Zodat onze (digitale) platformen een prettige plek blijven voor iedereen vragen wij je rekening te houden met enkele eenvoudige spelregels:

 • Wees beleefd
 • Maak je bekend
 • Probeer iets nieuws aan de discussie toe te voegen
 • Geef argumenten voor uw mening
 • Schrijf een begrijpelijke reactie in goed Nederlands
 • Scheld niet op andere reageerders, auteurs of personen die in stukken voorkomen
 • Discrimineer en kwets niet, zet niet aan tot haat of geweld
 • Maak je niet schuldig aan digitaal schreeuwen (overmatig gebruik van hoofdletters, vraag- en uitroeptekens, enz.)
 • Gebruik geen schuttingtaal
 • Plaats geen reclame-uiting
 • Plaats geen privégegevens van derden
 • Maak geen inbreuk op (intellectuele eigendoms) rechten van anderen
 • Plaats geen links naar onrechtmatige publicaties c.q. illegale zaken (software, muziek enz.)
 • Reageren op elkaar mag, maar wel inhoudelijk en met argumenten. En respectvol natuurlijk.
 • Als je een link plaatst in je reactie, leg dan uit waarom de link relevant is of wat hij toevoegt aan de discussie.
 • Saxion sluit iedere aansprakelijkheid voor enige door u of derden geplaatste reactie of content uit.